Služby dražebníka

Služby dražebníka

poskytuje kompletní zajištění služeb spojených s výkonem práce dražebníka při přípravě a organizaci veřejných dražeb v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb.:

Úvodní jednání

 • Osobní kontakt s navrhovatelem ve věci předmětu dražby
 • Konzultace zdarma ( telefonické, emailové, osobní ) -projednání ceny, technické a zákonné otázky zajištění dražby
 • zpracování podkladů nutných k projednání návrhu smlouvy o provedení dražby
 • provedení profesionálního majetko-právního ověření předmětu dražby
 • akceptace návrhu smlouvy, podpis smlouvy o provedení dražby

 

Organizace přípravy dražby

 • zajištění profesionálního znalce pro odhad ceny předmětu dražby
 • zprostředkování právních a dalších informací, souvisejících s připravovanou dražbou
 • rozesílání oznámení o dražbě příslušným osobám a institucím
 • zpracování konkrétního seznamu osob a firem, které budou osloveny v souvislosti s prováděnou dražbou, zejména potenciální zájemci o předmět dražby ( disponujeme obsáhlou databází firem a institucí )
 • zpracování a podpis dražební vyhlášky
 • zveřejnění dražební vyhlášky v zákonné lhůtě v souladu se zákonem
 • rozeslání dražební vyhlášky v zákonné lhůtě všem osobám, kterým musí být doručena
 • inzerce ( v rozsahu dle individuální dohody s klientem )
 • příprava informačních memorand pro zájemce o prohlídky předmětu dražby ( zveřejnění na internetových serverech )
 • osobní prohlídka předmětu dražby
 • zajištění profesionálního licitátora
 • výběr a zajištění místa dražby ( konsultováno s klientem )
 • zajištění podmínek pro skládání dražební jistoty
 • zajištění notářských služeb potřebných pro průběh veřejné dražby
 • zajištění bezpečnostní služby
 • zajištění všech náležitostí souvisejících s průběhem dne dražby
 • vyřízení všech náležitostí při upuštění od dražby

 

Dražba

 • vlastní soubor technického a provozního zázemí
 • zajištění zápisu zájemců do dražby, ověření zákonných podmínek účastníků dražby
 • zajištění skládání dražební jistoty před zahájením dražby
 • zajištění bezpečného, transparentního, dokumentovaného průběhu veřejné dražby, provedené v souladu se zákonem

 

Finalizace dražby

 • vyplacení dražební jistoty
 • zpracování protokolu o provedené dražbě
 • vypořádání výtěžku dražby
 • zpracování listin dokladujících přechod vlastnického práva na vydražitele a jejich vydání poté, co dojde k úhradě ceny dosažené vydražením
 • uhrazení ceny dosažené vydražením
 • zajištění zapsání údajů o vlastnických právech do katastru nemovitostí
 • předání předmětu dražby se zpracováním protokolu o předání předmětu dražby
 • vedení řádné spisové evidence o zabezpečení archivační povinnosti

 

newsletter

Newsletter e-mail

Registrace pro bezplatné zasílání novinek

newsletter newsletter newsletter newsletter
TOPlist