po 29. 5. 2017 12:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 170529511N2017
Dražba - Pozemek les bird nevydraženo
vyvolávací cena: 132 000 Kč
odhadní cena: 262 150 Kč
Minimální příhoz: 1 000 Kč
Dražební jistina: 30 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba nedobrovolná
 
kategorie: Pozemky les
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Pardubický kraj
okres: Pardubice
obec: Vysoká u Holic
část obce: Vysoká u Holic
ulice: Ostřetín
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
výměra pozemku: 23034 m2
 

prohlidky

před objektem dne 19. 4. 2017 v 14:30

před objektem dne 26. 4. 2017 v 14:30

popis

Ideální jedna třetina nemovitostí, a to konkrétně: - pozemek parc. č. 235 - lesní pozemek o výměře 23.034 m2 a to se všemi jeho součástmi, dále pozemku parc. č. 243/4 - trvalý travní porost o výměře 267 m2 a to se všemi jeho součástmi a pozemek parc. č. 801 - ostatní plocha o výměře 2.914 m2 a to se všemi jejími součástmi a to vše zapsané na listu vlastnictví č. 493 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území Vysoká u Holic, obec Ostřetín.

Popis předmětu dražby: Předmětné nemovitosti jsou pozemky v k. ú. Vysoká u Holic a obci Ostřetín, okres Pardubice, které jsou umístěny jihovýchodně mimo zastavěnou jihovýchodní, stavebně nesrostlou část obce Vysoká u Holic. Jedná se o pozemek p. č. 235 - lesní pozemek o výměře 23.034 m2, pozemek p. č. 243/4 - TTP o výměře 267 m2 a pozemek p. č. 801 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.914 m2 (pozemek má charakter zemědělského pozemku). Příjezd k pozemkům je po nezpevněné komunikaci. Více informací najdete ve znaleckém posudku č. 4622/70a/2017, který vypracoval dne 14. 3. 2017 soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové.

Na předmětu dražby váznou tato práva: Na předmětu dražby vázne zástavní právo ve prospěch navrhovatele zřízené na základě Usnesení Okresního soudu v Pardubicích č. j. 11 E12/2016 -16 ze dne 19. 10. 2016, právní moc k 19. 11. 2016, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech v majetku pana Pavla Johana, r. č. 800401/3732, zapsané na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pod č. j.: V-15879/2016-606. Na výše uvedeném předmětu dražby vázne zástavní právo ve prospěch 1. Obchodní agentura, s.r.o., Jeremiášova 870/24, Stodůlky, 15500 Praha 5, IČO: 26468808 ze dne 23. 7. 2016, právní účinky vkladu ke dni 26. 7. 2016 pod č. j. V-15879/2016-606. Na výše uvedeném předmětu dražby vázne věcné břemeno služebnost vozové cesty, stezky a průhonu ze dne 12. 1. 1903, právní účinky vkladu ke dni 12. 1. 1903 pod č. j. Z-12570/2010-606, Z-18102001/1979-606. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů neodpovídá.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2108433691/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 170529511

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist