po 29. 5. 2017 14:00
Místo konání dražby: elektronická dražba ,
ID 170529512N2017
Dražba - Pozemek louka, pastvina bird nevydraženo
vyvolávací cena: 103 000 Kč
odhadní cena: 205 555 Kč
Minimální příhoz: 10 000 Kč
Dražební jistina: 30 000 Kč

druh dražby: Elektronická dražba nedobrovolná
 
kategorie: Pozemky louka, pastvina
 
vlastnictví: osobní
 
kraj: Pardubický kraj
okres: Ústí nad Orlicí
obec: Česká Třebová
část obce: Sedlíšťka
ulice: Radhoš
lokace na mapě: www.mapy.cz
 
výměra pozemku: 1428 m2
 

prohlidky

před objektem dne 19. 4. 2017 v 15:30

před objektem dne 26. 4. 2017 v 15:30

popis

Ideální jedna třetina nemovitostí, a to konkrétně: - pozemek parc. č. 98/1 - trvalý travní porost o výměře 1.428 m2 a to se všemi jejími součástmi, pozemek parc. č. 98/2 - orná půda o výměře 3.815 m2 a to se všemi jejími součástmi a pozemek parc. č. 129 - orná půda o výměře 12.376 m2 a to se všemi jejími součástmi a to vše zapsané na listu vlastnictví č. 59 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro katastrální území Sedlíšťka, obec Radhošť.

Popis předmětu dražby: Předmětné nemovitosti jsou pozemky v k. ú. Sedlíšťka a obci Radhošť, okres Ústí nad Orlicí, které jsou umístěny severně mimo zastavěnou západní, stavebně nesrostlou část obce Sedlišťka. Jedná se o pozemek p. č. 98/1 - TTP o výměře 1.428 m2, pozemek p. č. 98/2 - orná půda o výměře 3.815 m2 a pozemek p. č. 129 - orná půda o výměře 12.376 m2. Příjezd k pozemkům je po nezpevněné komunikaci. Více informací najdete ve znaleckém posudku č. 4622/70b/2017, který vypracoval dne 14. 3. 2017 soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové.

Na předmětu dražby váznou tato práva: Na předmětu dražby vázne zástavní právo ve prospěch navrhovatele zřízené na základě Usnesení Okresního soudu v Pardubicích č. j. 11 E12/2016 -16 ze dne 19. 10. 2016, právní moc k 19. 11. 2016 výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech v majetku pana Pavla Johana, datum narození 1. 4. 1980, zapsané na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pod č. j.: V-15879/2016-606.

Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů neodpovídá.

Cena předmětu dražby: Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, Hradec Králové, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č. j. Spr. 1943/87 ze dne 29. 2. 1988 pro základní obor Stavebnictví pro odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské a stavební materiál, č. j. Spr. 5116/2002 ze dne -1. 10. 2003 pro základní obor Ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí a vypracoval ke dni 14. 3. 2017 posudek s poř. č. 4622/70b/2017 a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to na 205.555,- Kč.

bankovní spojení

Bank. účet dražebníka: 2108433691/2700

Variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ

Specifický symbol: 170529512

Odkaz na elektronickou dražbu

Zadejte e-mail ve tvaru text@text.cz

Přeji si dostávat newsletter

TOPlist